ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Hushållsnära Tjänster HemShare

Hushållsnära Tjänster HemShare

ULTRA CLEAN STÄDTJÄNSTER
Hushållsnära Tjänster HemShare

Allmänna villkor gällande hushållsnära tjänster för privatpersoner.Ultra Clean i Malmö AB och villkoren vid beställning samt behandling av personuppgifter

Ultra Clean i Malmö AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Ultra Clean i Malmö AB och som samlas in i samband med avtal eller utförande av service tjänster och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Ultra Clean i Malmö AB samt andra tjänster som Ultra Clean i Malmö AB har tillhandahållit.
Ultra Clean i Malmö AB använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.
Ultra Clean i Malmö AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget.
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga Integritetspolicyn.INTEGRITETSPOLICY

För oss på Ultra Clean i Malmö AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter. Inom ramen för våra hushållsnära tjänster behöver vi använda dina personuppgifter, och för vissa tjänster de uppgifter du lämnar till oss.
Vi kommer också, endast vid behov, att använda dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad marknadsföring till dig, exempelvis via mejl. Vi använder även dina uppgifter för att bl.a. kunna hjälpa dig ansöka om RUT-avdrag. Vi använder inte dina eller personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du finner nedan.INTEGRITETSPOLICY


1. ALLMÄNT
Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på på Ultra Clean i Malmö AB, org. nummer: 556448-0142
Ultra Clean i Malmö AB , org.nr. 556448-0142 respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Inom ramen för vår servicetjänst kan vi även komma att använda sådana personuppgifter omkring ditt boende som du lämnar till oss. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på Ultra Clean i Malmö AB och använder vår hemsida, mobilapplikation eller via vår partner Riksbyggen beställer en tjänst.
Ultra Clean i Malmö AB bryr sig om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.


2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ultra Clean i Malmö AB är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter.
Ultra Clean i Malmö AB är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy. Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till vår kontaktperson för att använda dig av dina rättigheter genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna Integritetspolicy.


3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi på Ultra Clean i Malmö AB använder personuppgifter för att administrera och fullgöra avtal, hjälpa till med RUT-avdragsansökningar, nå ut med marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, och genomföra metod- och affärsutveckling.

4. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi på Ultra Clean i Malmö AB använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften: - Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist, - Administration av RUT-avdragsansökningar, - Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, - Metod- och affärsutveckling, - Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners.
Syfte: administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Boendeuppgifter såsom adress, portkod, nyckel och vid tillgång till hemmet. Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation. Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra tjänster och ge kundservice samt möjliggöra inloggning i våra webb- och APP tjänster. Vi behöver dock få ditt uttryckliga samtycke om du lämnar ut personuppgifter eller känsliga personuppgifter om dig själv till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.
Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp samt att garantitiden om 12 månader löpt ut, och i 12 månader därefter. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om du beställer enskilda tjänster eller från att ditt avtal sägs upp om du har avtal som löper på. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning.
Dina rättigheter: För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning. Du har rätt att av Ultra Clean i Malmö AB begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om: (i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem, (ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta, (iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, (iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, (v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna. Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning när: (i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet, (ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas, (iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.


Ultra Clean i Malmö AB
Silverviksgatan 2
213 74 Malmö
Telefon: 040- 22 86 20
Email: Info@ultraclean.se