ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Hushållsnära Tjänster HemShare

ISO Certifiering

ISO certifiering


Vi på Ultra Clean vill berätta om vår ISO certifiering
Vi är stolta och glada över att kunna förmedla att vi numera är certifierade enligt de internationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 14001 respektive ISO 9001. Detta ser vi som ett gott betyg för vår verksamhet och bekräftelse på att vi arbetar på ett strukturerat sätt som säkerställer kvalité och värnar om miljön. Vi vill därför berätta hur detta påverkar dig som kund, våra medarbetare och hur det stärker de tjänster som vi levererar.

Vår affärsidé
Ultra Cleans affärsidé är att erbjuda miljövänlig och kvalitetssäkrad lokalvård och fastighetsservice förankrad i socialt ansvar och stark lokal närvaro med korta beslutsvägar där varje utförd tjänst är en rekommendation för kommande affärer.

Vad tillför vår ISO certifiering dig som kund och dig som medarbetare?
Fokus i vårt arbete med certifieringen har varit hög kvalité i levererad tjänst, att stärka vårt miljöarbete vid utförandet samt arbeta för en god arbetsmiljö. Ständiga förbättringar inom dessa tre områden gör sammantaget att du som kund och medarbetare skall uppleva:
  • Ett strukturerat arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning  
  • Hög kvalitetsnivå på alla våra utförda tjänster 
  • Ett transparent miljöarbete som strävar mot att minska bolagets miljöbelastning 
  • Att vi strävar mot ständiga förbättringar inom vår organisation och i vårt tjänsteutförande 

…..och att detta i sin tur leder till:
  • Spårbarhet från beställd till utförd tjänst så att avvikelser kan åtgärdas effektivt  
  • Ökad personaltrivsel och därmed lägre personalomsättning, utvecklingsmöjligheter och glädje i arbetet
  • Ökad kundnöjdhet baserat på stärkt kvalité, struktur i arbetet, god kommunikation internt såväl som externt
  • En förbättrad konkurrenskraft i såväl utförande av tjänst som i effektiv prissättning
Att vi aktivt arbetar med våra miljömål och att du som kund känner dig trygg med att vi arbetar på ett medvetet och strukturerat sätt för att värna om miljön


Kvalité
Vår kvalitetspolicy samt kvalitetsmål utgör basen för vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001(klicka på länk om du vill läsa mer). Våra kvalitetsmål kan dels upp i tre kategorier: Kundnöjdhet, kvalitetsuppföljning och avvikelsehantering. Målen följer SMART-metoden, dvs att alla mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska samt Tidsbestämda. Detta betyder att för varje mål dokumenteras status, aktuella förbättringsåtgärder, hur målen ska mätas och följas upp, vem som är ansvarig samt förslag på framtida åtgärder. Dessa aktiviteter utgör tillsammans en handlingsplan för på Ultra Cleans kvalitetsarbete. 

Vad innebär då vårt arbete med kvalité i praktiken? Viktigt för oss är att Ultra Clean följer ett systematiskt arbetssätt som möjliggör bedömning av att önskad kvalitet på utförd tjänst är uppnådd och att säkerställa att alla medarbetare har gemensam syn på kvalitet samt är medvetna om kvalitetskraven. Vi använder därför tydliga arbetsbeskrivningar baserade på kundspecifika krav. Målsättningen är att ständigt nå ett mätbart resultat på utförd tjänst och att detta uppfyller, och överträffar, kundens förväntningar och önskemål. Vi utvärderar därför utfört tjänst via digitala kvalitetskontroller, där det är möjligt att direkt följa upp och återkoppla till dig som kund. Det är också viktigt att alla våra intressenter känner till vår kvalitetspolicy (klickbar länk HÄR). 

Miljö
Vår miljöpolicy och därtill kopplade miljömål (som också är utformade som SMARTA-mål) utgör grunden för bolagets miljöledningssystem enligt 14001 (klicka på länk om du vill läsa mer). Fokus för vårt miljöarbete, som sker med hjälp av miljöledningssystemet, är att optimera våra processer med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vad innebär då vårt miljöarbete i praktiken? Viktigt för oss är att Ultra Clean följer miljölagstiftningen, att samtliga av våra intressenter känner till vår miljöpolicy, att våra medarbetare får en grundläggande miljökompetens, att vi använder miljövänliga produkter, att vi sortera avfall på alla arbetsplatser, att vi kör med miljövänliga bilar och att våra tjänster ständigt förbättras och utvecklas inom miljöområdet för att minska vår belastning på miljön.

Arbetsmiljö
Ultra Clean är auktoriserat av Almega Serviceföretagen vilket innebär att vi som företag noga följer aktuella kollektivavtal för alla våra medarbetare.

Ultra Clean har processer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på att vi löpande utvärderar vår arbetsmiljö och baserat på dessa gör vi förändringar och förbättringar i avsikt att en god arbetsmiljö uppnås.

Vi har tagit fram en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för vår verksamhet (klicka på länk om du vill läsa mer). Våra arbetsmiljömål kan delas upp i tre kategorier: medarbetarnöjdhet, medarbetarkompetens samt den psyko- sociala arbetsmiljön. För varje arbetsmiljömål dokumenteras status, åtgärder, hur målen ska mätas och följas upp, vem som är ansvarig, samt förslag på åtgärder. Dessa åtgärder utgör tillsammans en handlingsplan för arbetsmiljön på Ultra Clean.

Vad innebär då vårt arbete med arbetsmiljö i praktiken? Viktigt för oss är att skapa en arbetsplats med trivsel i arbetet, strävan efter kvalité, utvecklingsmöjligheter och glädje i arbetet. Vi arbetar med att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro, att vår arbetsplats ska vara drog- och rökfri, att vi ska vara en inkluderande arbetsplats fri från trakasserier, att ta vara på våra anställdas kompetens och strävar efter att utveckla varje individs potential. Vi utför årligen medarbetareundersökningar som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Fråga gärna oss på Ultra Clean om vår ISO certifiering och vårt kvalitets- och miljöarbete nästa gång vi ses. Vi har mycket mer att berätta om varför det gör oss till ett modernt, effektivt företag som värnar om vår miljö, vår personal och dig som kund.