ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Hushållsnära Tjänster HemShare

Integritetspolicy

ULTRA CLEAN STÄDTJÄNSTER

Ultra cleans integritetspolicyHur vi på Ultra Clean i Malmö AB behandlar dina personuppgifter


INTRODUKTION

För oss på Ultra Clean i Malmö AB är din personliga integritet mycket viktig. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss via vår webbplats ultraclean.se. 


INTEGRITETSPOLICY


1. ALLMÄNT
Vi värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa den. Syftet med vår integritetspolicy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. 


2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ultra Clean i Malmö AB, org.nr. 556448-0142 är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till oss gällande dina personuppgifter genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna Integritetspolicy.


3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Syfte: Vi använder de personuppgifter som du lämnat för att kunna behandla ditt ärende. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Ultra Clean i Malmö AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget. Exempel på information som samlas in är namn/företag, e-post/telefonnummer, eventuella meddelanden, kommentarer eller jobbansökan. 

Lagringstid: Generellt sparas dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vanligtvis efter ett avslutat ärende eller upp till 12 månader efter att eventuella påskrivna avtal löpt ut. Uppgifterna sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar uppgifter om dig i onödan.
Dina rättigheter: För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning. Du har rätt att av Ultra Clean i Malmö AB begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om: (i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem, (ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta, (iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, (iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, (v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna. Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning när: (i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet, (ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas, (iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.


4. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Ultra Clean i Malmö AB
Silverviksgatan 2
213 74 Malmö
Telefon: 040- 22 86 20
Email: Info@ultraclean.se