ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Hushållsnära Tjänster HemShare

ULTRA CLEAN STÄDTJÄNSTER

Ultra Clean i Sverige AB och villkoren samarbete och behandling av uppgifter

Ultra Clean i Sverige AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla uppgifter som lämnas till Ultra Clean i Sverige AB och som samlas in i samband med avtal eller utförande av service tjänster och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Ultra Clean i Sverige AB samt andra tjänster som Ultra Clean i Sverige AB har tillhandahållit.
Ultra Clean i Sverige AB använder de uppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.
Ultra Clean i Sverige AB behandlar uppgifterna internt inom företaget.
Exempel på information som samlas in är organisationsnummer, företagsinformation, lokalisering av företaget, dess fysiska (antal, rum, kontor, toa mm.). Om Ni vill veta mer om hur vi använder oss av era företagsuppgifter och vilka rättigheter ni har som beställer våra tjänster, kan ni läsa mer om det i vår fullständiga Integritetspolicyn. På www.ultraclean.se/interitetspolicynINTEGRITETSPOLICY
För oss på Ultra Clean i Sverige AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att Niska känna er trygg när ni använder er av våra tjänster och lämnar ifrån er uppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för era uppgifter alltid följs. ni kan också när som helst vända er till oss för att använda er av era rättigheter. Inom ramen för våra tjänster behöver vi använda era företags eller uppgifter, och för vissa tjänster de uppgifter ni lämnar till oss.
Vi kommer också, endast vid behov, att använda era dessa uppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad information till er, exempelvis via mejl. Vi använder inte era uppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga och ni är kund hos oss. Om ni vill veta mer om hur vi använder oss av era uppgifter och vilka rättigheter ni har som användare av våra tjänster kan ni läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som ni finner nedan.

 • 1. ALLMÄNT
  Vi bryr oss om er personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att era uppgifter hanteras på rätt sätt. Denna Integritetspolicy gäller er som beställer tjänster från oss på på Ultra Clean i Sverige AB, org. nummer: 556448-0142
  Ultra Clean i Sverige AB , org.nr. 556448-0142 respekterar och värnar om er personliga integritet. Vi vill att ni ska känna er trygga trygg när ni använder er av våra tjänster och när ni lämnar uppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att era uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt er som användare måste vi använda uppgifter om er.
  Denna Integritetspolicy gäller er som beställer tjänster från oss på Ultra Clean i Sverige AB och använder vår hemsida, mobilapplikation eller på annat sätt köpt våra tjänster.

 • 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
  Ultra Clean i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för användningen av era uppgifter.
  Ultra Clean i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för användningen av era uppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda era uppgifter. Ni kan höra av er till vår kontaktperson för att använda er av era rättigheter genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna Integritetspolicy.

 • 3. VÅR ANVÄNDNING AV ERA UPPGIFTER
  Vi på Ultra Clean i Sverige AB använder uppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför era uppgifter för följande syften: - Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist, - Administration av RUT-avdragsansökningar, - Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, - Metod- och affärsutveckling, - Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners.
  • Syfte: Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist Uppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Uppgifter såsom adress, portkod och nyckel. Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation. Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.
  • Vad vi gör: Vi använder era uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra tjänster och ge kundservice samt möjliggöra inloggning i våra webb- och APP tjänster. Vi behöver dock få ert uttryckliga samtycke om Ni lämnar ut uppgifter eller känsliga uppgifter om er själv till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda era uppgifter med stöd av en intresseavvägning.
  • Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning/tjänst är levererad och betald eller att avtalet sägs upp samt att garantitiden löpt ut. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om Ni beställer enskilda tjänster eller från att ert avtal sägs upp. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning.
  • Era rättigheter: För den användning där vi använder ert samtycke som laglig grund kan Ni när som helst återkalla ert samtycke genom att kontakta oss.

   Er rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning. Ni har rätt att av Ultra Clean i Sverige AB begära:
  • a) Tillgång till era uppgifter. Det innebär att Ni har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av era uppgifter. Ni har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de uppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om Ni gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge er informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

  • b) Rättelse av era uppgifter. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
   Ni har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

  • c) Radering av era uppgifter. Ni har rätt att begära att vi tar bort era uppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om: (i) uppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem, (ii) vi använder era uppgifter med stöd av ert samtycke och ni återkallar detta, (iii) ni invänder mot vår användning av era uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än era intressen och rättigheter, (iv) vi har använt uppgifterna på ett otillåtet sätt, (v) vi har en rättslig skyldighet att radera uppgifterna. Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera era uppgifter. Vi kommer då sluta använda era uppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändiga av något annat starkt vägande skäl.
  • d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av era uppgifter. Ni har rätt att begära begränsning när: (i) ni anser att era uppgifter är felaktiga och ni har begärt rättelse b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet, (ii) användningen är olaglig och ni inte vill att uppgifterna raderas, (iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver uppgifterna för våra syften med användningen men ni behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
  • Ultra Clean I Sverige AB
   Silverviksgatan 2
   213 74 Malmö
   Telefon: 040- 22 86 20
   Email: Info@ultraclean.se