ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Hushållsnära Tjänster HemShare

Hushållsnära Tjänster HemShare

ULTRA CLEAN STÄDTJÄNSTER
Hushållsnära Tjänster HemShare

Allmänna villkor gällande hushållsnära tjänster för privatpersoner.

Applikationen: HemShare


I den mån inte annat anges i ett avtal mellan dig/Beställaren och Ultra Clean i Malmö AB (org. nr. 556448-0142) gäller följande allmänna villkor.


           

1. Hushållsnära tjänster HemShare- Definitioner

1.1 Beställare: Fysisk person, i egenskap av boende i någon bostadsrättsförening/hyresrätt som är ansluten till Applikationen HemShare, som beställer en eller flera tjänster från Ultra Clean i Malmö AB via Applikationen.

1.2. Ultra Clean i Malmö AB: Den näringsidkare/juridiska person som erbjuder tjänster genom Applikationen HemShare och som ingår detta avtal med Beställaren/kunden.


1.3. Ultra Clean i Malmö AB, erbjuder Hushållsnära tjänster som utförs på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Hushållsnära tjänster utgörs av städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, och flyttstädning samt annat arbete som Ultra Clean i Malmö AB kommer överens med dig om.

1.4. Förmedlare: Rafino AB ägare av applikationen HemShare är enbart förmedlare av de tjänster som Tjänsteleverantören erbjuder genom Applikationen. Rafino AB är inte en part i överenskommelser som ingås mellan Beställaren och Tjänsteleverantören. Både Beställaren och Tjänsteleverantören intygar härmed att de förstår att Rafino AB kan inte hållas ansvarig för skador, förluster eller liknande som uppstått i samband Tjänsteleverantörens utförande av den beställda tjänsten. Tjänsteleverantören respektive Beställaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive underlåtenhet att agera.2.  ULtra clean i malmö ab:s ÅTAGANDE OCH PRIS FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER OCH BETALNING

2.0 Ansvar: Ultra Clean i Malmö AB, ansvarar för att Tjänsten genomförs på ett professionellt sätt samt med iakttagande av god sedvänja inom branschen, samt i enlighet med överenskommen beställning och eventuella tilläggsbeställningar. Fel och brist i av Ultra Clean i Malmö AB utfört arbete ska utan dröjsmål och på Ultra Cleans bekostnad åtgärdas av Ultra Clean i Malmö AB, inom 48 timmar efter att Ultra Clean i Malmö AB mottagit klagomålet. Ultra Clean i Malmö AB, utför Tjänsten i egen regi, på eget ansvar och är ensamt ansvarig för sina handlingar samt konsekvenserna därav, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

2.1 Bekräftelse: Ultra Clean i Malmö AB ska till Beställaren skicka en bekräftelse genom meddelande funktionen i applikationen HemShare med information om datum och tid för tjänstens utförande, senast nästkommande arbetsdag efter mottagen beställning (förbehållet tekniska problem).

2.2 Personal: Ultra Clean i Malmö AB ska tillhandahålla tjänsterna med hjälp av lämplig och kvalificerad personal. Har Parterna överenskommit att viss person ska utföra viss tjänst, ska Beställarens bli meddelad om eventuella byten av denne person och om Beställaren inte godkänner bytet, får tjänsten bli ombokad.

2.3 Legitimering: Ultra Clean i Malmö AB ska legitimera sig vid ankomst till Beställaren, om Beställaren begär det.

2.4 Arbetets utförande: Ultra Clean i Malmö AB ska utföra Tjänsten fackmässigt, med omsorg och med för respektive arbetsuppgift behörig och kompetent personal. Ultra Clean i Malmö AB förutsätts vara väl insatt i förutsättningarna för Tjänstens utförande innan Tjänsten påbörjas. Ultra Clean i Malmö AB har dock alltid rätt att avböja beställning och tilläggsbeställning.

2.5 Som kund kan du köpa Hushållsnära tjänster från Ultra Clean i Malmö AB, som enstaka servicetillfällen, på löpande avtal eller som ett längre återkommande avtal.

2.6 Betalning: För att du som kund ska kunna betalar Ultra Clean i Malmö AB för Hushållsnära tjänster enligt våra vid var tid gällande priser erbjuder Applikationen en betallösning via Svea Ekonomi. Alternativet till denna betallösning är att ladda ner fakturan för tjänsten via applikationen och betala fakturan. Vid betalning via fakturan gäller Ultra Clean i Malmö ABs betalningsvillkor. Skulle du betala efter förfallodagen tar Ultra Clean i Malmö AB ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och andra avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

2.7 Om Ultra Clean i Malmö AB höjer priserna kommer Ultra Clean i Malmö AB meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg.

2.8 Ultra Clean i Malmö AB, erbjuder skattereduktion för hushållsarbete enligt vid var tid gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag, exempelvis på grund av att du inte är berättigad till skattereduktion eller för att du har utnyttjat hela skattereduktionen, kommer Ultra Clean i Malmö AB skicka en faktura avseende det.

2.9 Om du har ett löpande avtal faktureras utförda servicetillfällen under en månad efterföljande månad.

2.10 Som kund kommer du att få en specificerad faktura. Betalning ska ske senast på den förfallodag som anges på fakturan. Skulle du betala efter förfallodagen tar Ultra Clean i Malmö AB ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och andra avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

2.11 Ultra Clean i Malmö AB, erbjuder skattereduktion för hushållsarbete enligt vid var tid gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag, exempelvis på grund av att du inte är berättigad till skattereduktion eller för att du har utnyttjat hela skattereduktionen, kommer Ultra Clean i Malmö AB skicka en faktura avseende det.

2.12 Som kund hos Ultra Clean i Malmö AB är du skyldig säkerställa att du som kund är berättigad till skattereduktion. Om det efter beställning visar sig att avdrag ej beviljats, skall Beställaren/kunden mot faktura till UItra Clean i Malmö AB erlägga att betala den obetalda delen av ursprungsfakturan, för sådan påminnelsefaktura.3.  BESTÄLLARENS ALLMÄNNA ÅTAGANDE OCH RÄTTIGHETER SAMT ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

3.1 Medverkande: Beställaren/kunden ska medverka till att tjänsten kan utföras och ska se till att Ultra Clean i Malmö AB får tillträde till den plats där tjänsten ska utföras, på den bokade tiden. Beställaren/kunden ska lämna upplysningar till Ultra Clean i Malmö AB om särskilda omständigheter som Ultra Clean i Malmö AB måste ta hänsyn till, i samband med utförandet av tjänsten.

3.2 ROT/RUT avdrag: Som kund hos Ultra Clean i Malmö AB är du skyldig säkerställa att du som kund är berättigad till skattereduktion. Om det efter beställning visar sig att avdrag ej beviljats, skall Beställaren/kunden mot faktura till UItra Clean i Malmö AB erlägga att betala den obetalda delen av ursprungsfakturan, för sådan påminnelsefaktura.

3.3 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal ångra detta utan att ange något skäl och därmed säga upp avtalet genom att meddela Ultra Clean i Malmö AB. Efter avslutad städning, (utfört servicetjänst) av Ultra Clean i Malmö AB, kommer du motta ett mail (e-post som du angett vid registrering) där du återkomma med klagomål om du har det.

3.4 3.4 Inkommer det inte några klagomål inom 24 timmar anses det som att du är nöjd med serviceleveransen och den är godkänt. Inkommer det klagomål, skall Ultra Clean i Malmö AB, åtgärda detta inom 48 timmar, efter ditt klagomål mottagits av Ultra Clean i Malmö AB.

3.5 Om kunden/beställaren utnyttjar sin ångerrätt och om ångerrätten gäller. Ska Ultra Clean i Malmö AB, återbetala kundens betalning utan onödiga dröjsmål. Enligt Villkoren i detta avtal punkten 3.4 och punkten 4 till och med 5. Om du begär att servicetillfället ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och du ska betala det avtalade priset.

3.6 Om du har begärt att ett servicetillfälle ska utföras under ångerfristen och enbart en del av servicetillfället utförts innan utövande av ångerrätten ska du betala en proportionell andel av det avtalade priset.

3.7 Om du ångrar dig ska du meddela Ultra Clean i Malmö AB genom att kontakta oss på adress Ultra Clean i Malmö AB, Silverviksgatan 2, 213 74 Malmö, per telefon 040- 22 86 20, eller genom e-mail till info@ultraclean.se eller genom att på annat sätt meddela Ultra Clean i Malmö AB att du ångrar köpet, inom ångerfristen.4.  OMBOKNING/AVBOKNING OM DU KÖPER ENSTAKA SERVICETILLFÄLLEN OM HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

4.1 Om du köper enstaka Hushållsnära tjänster eller ingått löpande avtal om Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor:

4.2 Ombokning/avbokning. Om du meddelar Ultra Clean i Malmö AB, minst 48 timmar i förväg, betalar du inte för servicetillfället.

4.3 Ultra Clean i Malmö AB, tillhandahåller Hushållsnära tjänster även på röda dagar och våra vanliga omboknings-/avbokningsregler i punkt 3-5 gäller.

4.4 Avbokning/ombokning på grund av Covid 19 Ultra Clean i Malmö AB Har rätt att avboka/omboka, om den person som ska utföra tjänsten blir sjuk i Covid 19 och någon ersättare inte finns att tillgå.

4.5 Kostnadsfri avbokning: Beställaren har rätt till kostnadsfri avbokning av den beställda tjänstens utförande samt rätt till senare kostnadsfri ombokning vid misstänkt eller konstaterad Covid 19, avbokning och/eller ombokning ska meddelas skriftligen genom avboknings- samt meddelandefunktionen i Applikationen HemShare.5.  OMBOKNING/AVBOKNING OM DU KÖPER ENSTAKA SERVICETILLFÄLLEN OM HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

5.1 Om du abonnerar/löpande avtal på våra Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor: Ombokning/avbokning. Om du meddelar Ultra Clean i Malmö AB minst 48 timmar i förväg.

5.2 Ultra Clean i Malmö AB tillhandahåller Hushållsnära tjänster även på röda dagar och våra vanliga omboknings-/avbokningsregler i punkt 5.1 gäller.

5.3 I din timbank kan du maximalt ha 1 outnyttjade servicetillfällen. Servicetillfällen utöver de som ingår i ditt avtal. Har du outnyttjade servicetillfällen kvar i timbanken vid uppsägning av ditt avtal har du rätt att utnyttja dessa senast inom 60 dagar efter att avtalet avslutats förutsatt att du bokat in dem senast innan avtalstiden löpt ut. Under de 60 dagarna gäller avtalet samt tillämpliga bestämmelser i dessa villkor inklusive ombokning/avbokningsregler för servicetillfällena. Servicetillfällen som du betalt för men som inte utnyttjas under dessa 60 dagar återbetalas ej. Har du överutnyttjat servicetillfällen vid uppsägning faktureras dessa i samband med din sista faktura.

5.4 Om du har fått skattereduktion vid köp av timmarna i timbanken måste du utnyttja timmarna i timbanken för Hushållsnära tjänster som omfattas av skattereduktion.

5.5 Avbokning/ombokning på grund av Covid 19: Ultra Clean i Malmö AB har rätt att avboka/omboka, om den person som ska utföra tjänsten blir sjuk i Covid 19 och någon ersättare inte finns att tillgå.

5.6 Kostnadsfri avbokning: Beställaren har rätt till kostnadsfri avbokning av den beställda tjänstens utförande samt rätt till senare kostnadsfri ombokning vid misstänkt eller konstaterad Covid 19, avbokning och/eller ombokning ska meddelas skriftligen genom avboknings- samt meddelandefunktionen i Applikationen HemShare6.  UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD HUSHÅLLSNÄRA TJÄNST

6.1 Kontrollera information: Beställaren ansvarar för att kontrollera informationen som anges vid beställning och genom Applikationen HemShare avseende Ultra Clean i Malmö AB och de tjänster denne erbjuder samt de uppgifter och villkor som Ultra Clean i Malmö AB i övrigt presenterar för Beställaren.

6.2 Om du som Beställaren/kund köper enstaka Hushållsnära tjänster eller ingått löpande avtal om Hushållsnära tjänster och Ultra Clean i Malmö AB inte utför Hushållsnära tjänsten och om Ultra Clean i Malmö AB inte kommer överens om att Ultra Clean i Malmö AB ska utföra den på en annan dag, behöver du inte betala för servicetillfället.

6.3 Om du har ett avtal och Ultra Clean i Malmö AB inte utför Hushållsnära tjänsten och om Ultra Clean i Malmö AB inte kommer överens om att Ultra Clean i Malmö AB ska utföra den på en annan dag, förs servicetillfället över till din timbank.

6.4 Om du tycker att Ultra Clean i Malmö AB har utfört Hushållsnära tjänster fel eller bristfälligt ska du kontakta oss snarast inom 24 timmar. Kontaktuppgifter till oss framgår av punkt 3.6. Ultra Clean i Malmö AB tillämpar gällande konsumentlagstiftning och åtgärdar fel och brister i utförda Hushållsnära tjänster så snart som möjligt inom 48 timmar från att vi har mottagit ditt klagomål.7.  Befrielsegrund

7.1 Ultra Clean i Malmö AB har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Ultra Clean i Malmö AB kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Ultra Clean i Malmö AB kontroll och som Ultra Clean i Malmö AB inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när Hushållsnära tjänster utfördes och vars följder Ultra Clean i Malmö AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.8.  ANSVAR

8.1 Om Ultra Clean:s personal av oaktsamhet förorsakar sak- eller personskada hos kunden, ersätter Ultra Clean i Malmö AB sådan skada. Ultra Clean i Malmö AB har också rätt (men ingen skyldighet) att själva åtgärda skadan. Ultra Clean:s ansvar gentemot kunden för sak- eller personskada som Ultra Clean:s personal vållar inom ramen för tjänsten ansvar Ultra Clean i Malmö AB för det fulla värdet och oberoende av vållande för all förlust av eller skada på sådan egendom om inte Ultra Clean i Malmö AB visar att förlusten eller skadan orsakats av Beställaren eller part som Beställaren svarar för.

Beloppet är begränsat till ett belopp enligt gällande villkor. Ultra Clean i Malmö AB ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis bortfall av produktion, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet. Vid åtgärdande är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. All skadevärdering och skadeersättning sker i enlighet med villkoren i Ultra Clean:s företagsförsäkring.

8.2 För att kunna göra anspråk på ersättning för sak- eller personskada ska Kunden/beställaren meddela Ultra Clean i Malmö AB inom skälig tid efter utförd tjänst, dock senast inom 48 timmar efter det att skadan upptäckts eller brott upptäckas.

8.3 Ultra Clean i Malmö AB åtar sig att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.9.  Avtalstid och uppsägning

9.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tillsvidare så länge som avtalet är giltigt.

9.2 Om du som Beställare/kund hos Ultra Clean i Malmö AB har ett avtal gäller detta från att du som kund undertecknandet och löper därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

9.3 Ultra Clean i Malmö AB har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:
a) arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam
b) samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller
c) att du inte betalar faktura trots påminnelse.10.  Övrigt

10.1 Du äger inte rätt att utan Ultra Clean i Malmö AB skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor

10.2 Ultra Clean i Malmö AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

10.3 Du som kund bör meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter Ultra Clean i Malmö AB behöver för att utföra Hushållsnära tjänster.

10.4 Du kan kontakta oss skriftligen på adress Ultra Clean i Malmö AB, på vår besöksadress Silverviksgatan 2, 213 74 Malmö, per telefon 040- 22 86 20 eller genom e-post till info@ultraclean.se.11.  Behandling av personuppgifter

11.1 Inom ramen för vår verksamhet behandlar Ultra Clean i Malmö AB personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. Genom att ingå avtal med Ultra Clean i Malmö AB förstår du att Ultra Clean i Malmö AB behandlar personuppgifter enligt vad som följer i vår integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa villkor. Du kan läsa vår integritetspolicy och hur vi följer GDPR genom att läs här.12.  Tvist

12.1 Tvist om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

12.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

12.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.13.  Ändring av villkoren

13.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 2.7. har Ultra Clean i Malmö AB också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om Ultra Clean i Malmö AB ändrar villkoren kommer Ultra Clean i Malmö AB meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid hitta gällande villkor på www.ultraclean.se eller erhålla dem genom att kontakta oss.